Nieszpory o Najświętszym Sakramencie

  Hymn
  Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi, 
  którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni, 
  Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.
  
  Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, 
  gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud, 
  wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.
  
  W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał, 
  pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, 
  sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał.
  
  Słowem, więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe, 
  wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. 
  Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.
  
  Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz, 
  niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. 
  Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
  
  Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. 
  Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci, 
  a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
  

  Psalm 110
  Rzekł Pan do Pana mego łaskawym *
  swym głosem siądź mi przy boku prawym.
        Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi *
        dam za podnóżek pod Twoje nogi.
  Berło Twej mocy wydam z Syjonu, *
  świat cały padnie u Twego tronu.
        A Ty używać będziesz praw swoich, *
        wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
  Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, *
  przy Tobie lud Twój w jasności stanie;
        Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, *
        Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.
  Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa *
  danego nigdy nie cofnie słowa.
        Ty jesteś Kapłan do końca wieka, *
        według obrządku Melchizedeka.
  Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, *
  w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
        Sąd swój rozciągnie po całym świecie *
        i nieposłuszne narody zgniecie.
  Pyszną na ziemi głowę poniży, *
  która Mu Jego chwały ubliży.
        Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, *
        dlatego głowę wzniesie na wieki.
  Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, *
  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
        Jak od początku była, tak i ninie, *
        i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  

  Psalm 111
  Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, *
  gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
        Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, *
        którymi władnie jak Mu się podoba.
  Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, *
  pełne uwielbień, wiek sprawiedliwości.
        Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi *
        wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
  Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny, *
  karmi i hojnie bogaci lud wierny.
        Stateczny w słowie, co raz postanowił *
        wiecznymi czasy tego nie odmówił.
  Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, *
  a ten kraj synom Izraela dany.
        Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, *
        a zaś słusznością prawa prostowane.
  Te się na wieki żadnych lat nie boją, *
  bo na słuszności i na prawdzie stoją.
        Pan sługi swoje z niewoli wybawił *
        i dla nich wieczny testament zostawił
  Imię ma straszne i pełne świętości, *
  a bojaźń Boża początkiem mądrości.
        Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, *
        będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
  Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, *
  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
        Jak od początku była, tak i ninie, *
        i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  

  Psalm 117
  Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, *
  Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
        Bo litośc Jego nad nami stwierdzona *
        A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
  Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu *
  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
        Jak od początku była tak i ninie, *
        I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  

  Magnificat (Kantyk NMP)
  Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, *
  Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,
         Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, *
         Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha.
  Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, *
  łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. 
         Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą, *
         odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
  Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *
  którego moc przedziwna, święte imię Jego. 
         Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *
         bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
  Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, *
  rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. 
         Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, *
         wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
  Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *
  bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. 
         Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, *
         wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego. 
  Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, *
  Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
         Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, *
         Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 
  Jak była na początku, tak zawsze niech będzie *
  teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie.