Wielki Piątek Męki Pańskiej

Jutrznia

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
     Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  Hymn

  1. Oto znaki Bożej męki: żółć, plwociny, trzcina, ocet,
   Gwoździe i żelazna włócznia, która święty bok przebiła;
   Płyną z rany krew i woda, aby obmyć wszechświat cały.
  2. Krzyżu wierny i szlachetny, spośrod wszystkich drzew wybrany,
   Żaden las nie zrodził drzewa piękniejszego ponad ciebie;
   Słodkie belki, słodkie gwoździe, co dźwigają ciężar słodki!
  3. Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe, ulżyj członkom tak napiętym;
   Niechże zmięknie pień twój twardy, aby na nim ciało Zbawcy
   I najwyższej chwały Króla nie doznało udręczenia!
  4. Tylko tyś jest godne przyjąć na ramiona okup ziemi
   I ukazać port bezpieczny dla tonących w wirach świata,
   Ciebie bowiem krew Baranka uświęciła swą czerwienią.
  5. Cześć niech będzie Bogu Ojcu i Synowi Jedynemu
   Razem z Duchem równym Obu; Chwała Bogu w Twójcy Świętej,
   Który darzy nas i chroni swoją łaską miłosierną. Amen.

  Psalm 51
  ant: Bóg nie oszczędził własnego Syna, lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.
  
  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
        Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
        i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem nieprawość moją *
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
        Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
        i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
  i prawy w swoim sądzie.
        Oto urodziłem się obciążony winą *
        i jako grzesznika poczęła mnie matka.
  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
  naucz mnie tajemnic mądrości.
        Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
        obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
  niech się radują kości, które skruszyłeś.
        Odwróć swe oblicze od moich grzechów, *
        i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
  i odnów we mnie moc ducha.
        Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
        i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
  Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
        Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
        i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, 
  Boże, mój Zbawco *
  niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
       Panie, otwórz wargi moje, *
       a usta moje będą głosić Twoją chwałe.
  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
       Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
       pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
  odbuduj mury Jeruzalem.
       Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
       wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
       Jak była na początku, teraz i zawsze, *
       i na wieki wieków. Amen.
  
  Pieśń Habakuka (3,2-4.13a.15-19)
  ant: Jezus Chrystus nas umiłował i obmył nas krwią swoją z naszych grzechów
  
  Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
  zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
        Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, 
        pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora; *
        w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
  Bóg przychodzi z Temanu, *
  Święty z góry Paran.
        Jego majestat okrywa niebiosa, *
        a Jego chwały pełna jest ziemia.
  Jego wspaniałość podobna do światła, 
  z Jego rąk tryskają promienie, *
  moc Jego w nich jest ukryta.
        Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
        i wybawić Twego pomazańca.
  Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
  w kipiącą topiel wód ogromnych.
        Usłyszalem i me serce struchlało, *
        na ten głos moje wargi zadrżały,
  Moje kości przeniknęła trwoga, *
  zachwiały się moje kroki.
        Jednak w spokoju czekam na klęskę *
        która spotka lud naszych gnębicieli.
  Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
  i winnice nie wydają plonów,
        Chociaż zawiodły zbiory oliwek *
        a pola nie przynoszą żywności,
  Chociaż stada owiec znikają z owczarni, *
  i nie ma wołów w zagrodach.
        Ja się jednak rozraduję w Panu *
        i rozweselę się w Bogu, moim Zbawicielu.
  Pan, który jest moją siłą, 
  uczyni me nogi jak nogi jelenia *
  i na wyżyny mnie wyprowadzi.
        Chwała Ojcu i Synowi, *
        i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.
  
  Psalm 147 B
  ant: Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, *
  wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie,
  bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata
   
  Chwal, Jeruzalem, Pana, *
  wysławiaj twego Boga, Syjonie!
        Umacnia bowiem zawory bram twoich *
        i błogosławi synom twoim w tobie.
  Zapewnia pokój twoim granicom *
  i wyborną pszenicą ciebie darzy.
        Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
        a szybko mknie Jego słowo.
  On prószy śniegiem jak wełną *
  i szron jak popiół rozsypuje.
        On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
        od Jego mrozu ścinają się wody.
  Posyła słowo i lód topnieje, *
  powieje wiatrem i rzeki płyną.
        Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
        Izraelowi ustawy swe i wyroki.
  Nie uczynił tego dla innych narodów, *
  nie oznajmił im swoich wyroków.
        Chwała Ojcu i Synowi, *
        i Duchowi Swiętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.
  
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza 52,13-15
  Czwarta pieśń Sługi Pańskiego: Jego cierpienia, śmierć i chwała

  Oto się powiedzie mojemu Słudze,
  wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
  Jak wielu osłupiało na Jego widok -
  - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd
  i postać Jego była niepodobna do ludzi -
  tak mnogie narody się zdumieją,
  królowie zamkną przed Nim usta,
  bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
  i pojmą coś niesłychanego.

  Responsorium krótkie

  K: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
  W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
  K: Chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
  W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.

  Pieśń Zachariasza
  ant: Nad głową umieścili napis z podaniem Jego winy: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski.
  
  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
       I wzbudził dla nas moc zbawczą * 
       w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
       Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
       i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
       Na przysięgę, którą złożył *
       ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi.
       W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
       po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
       Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
       przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące Słońce.
       By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
       aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi *
  i Duchowi Świętemu,
       Jak była na początku, teraz i zawsze, *
       i na wieki wieków. Amen.
  

  Prośby z wezwaniem: Panie, zmiłuj się nad nami
  Modlitwa i błogosławieństwo

  K: Pan z wami.
  W: I z duchem twoim.
  K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
  W: Amen.
  K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W: Bogu niech będą dzięki.